(+48) 502 410 503

Regulamin

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem naszego hotelu

Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi także poprzez czynności konkludentne, w szczególności poprzez dokonanie rezerwacji i zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując powyższych czynności Klient potwierdza, iż akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

1. Pomieszczenia mieszkalne w hotelu wynajmowane są na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00 i kończy się o godz. 10:30 dnia następnego.

2. Z pokoju hotelowego można korzystać po dopełnieniu w recepcji hotelowej formalności meldunkowych i dokonaniu pełnej opłaty za pobyt, w tym opłaty uzdrowiskowej.

3. Rezerwacja pokoju hotelowego dokonywana jest w następujący sposób:

a. po złożeniu oferty przez Klienta Hotel dokonuje wstępnej rezerwacji, którą potwierdza dokumentem przesyłanym Klientowi za pośrednictwem faxu lub e-maila, w dokumencie tym określony jest czas pobytu, rodzaj świadczeń oraz kwota opłaty za cały pobyt, z wyjątkiem opłaty uzdrowiskowej.

b. w terminie określonym w druku POTWIERDZENIA REZERWACJI/ SKIEROWANIU lub jeżeli taki nie został dostarczony w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania rezerwacji wstępnej Klient zobowiązany jest do zapłaty zadatku w wysokości podanej w potwierdzeniu rezerwacji (zazwyczaj ok. 30% opłaty za pobyt, a dla pobytów krótkich do 3 dni - całość opłaty za pobyt).

c. dopłata - najpóźniej w dniu przyjazdu w recepcji Hotelu. W przypadku braku dopłaty pozostałej kwoty zgodnie z warunkami dokonanej rezerwacji zawartymi na druku POTWIERDZENIA REZERWACJI/ SKIEROWANIU Hotel może nie wydać kluczy do pokoju lub zażądać bezzwłocznego opuszczenia zajmowanego pokoju a Klient zobowiązany jest natychmiast taki pokój opuścić. Hotel ma w takim przypadku prawo do otrzymania od Klienta kwoty w pełnej wysokości zgodnie z warunkami dokonanej rezerwacji zawartymi na druku POTWIERDZENIA REZERWACJI/ SKIEROWANIA w ramach odszkodowania za niewykorzystane miejsca.

d. skrócenie przez Gościa pobytu zakupionego w pakiecie - Hotel nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany okres.

e. sposoby płatności: przelew bankowy, pobranie z karty płatniczej, preautoryzacja, przekaz pocztowy, gotówka.

f. odwołanie rezerwacji: do 30 dni przed terminem przyjazdu - zwracamy cały zadatek; do 8 dni przed terminem przyjazdu - zatrzymujemy połowę zadatku; na 7 dni przed terminem przyjazdu - zadatek zatrzymujemy w całości.

4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji najpóźniej do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin pobytu w hotelu. Hotel może nie uwzględnić zamówienia Gościa hotelowego w przypadku braku wolnych miejsc oraz naruszenia przez Gościa hotelowego niniejszego regulaminu.

5. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelu, wyrządził szkodę w mieniu hotelowym lub innych Gości, albo na osobie Gości, pracowników hotelu czy też w inny sposób zakłócił funkcjonowanie hotelu.

6. Gość hotelowy nie ma prawa przekazać zwalnianego pokoju innym osobom bez zgłoszenia tego pracownikowi recepcji, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

7. Na terenie hotelu, w tym na placu przyległym, obowiązuje cisza nocna od godz. 22:00 do godz. 7:00.

8. Osoby odwiedzające Gościa hotelowego mogą przebywać na terenie hotelu do godz. 22:00, wyłącznie w towarzystwie Gościa. Odwiedziny powinny być zgłoszone w recepcji hotelowej. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność za osobę odwiedzającą.

9. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pokojach mieszkalnych oraz poza nimi nie wolno używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np: grzałek elektrycznych, grzejników, żelazek oraz palników gazowych.

10. Przy każdorazowym opuszczaniu hotelu Gość hotelowy obowiązany jest pozostawić klucze do pokoju w recepcji hotelowej chyba, że Gość uzyska inną informację w recepcji.

11. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i innych urządzeń hotelu, które powstaną z winy umyślnej lub nieumyślnej Gościa hotelowego.

12. Gość hotelowy ma prawo do zamieszkiwania w pokoju mieszkalnym z psem, kotem, za dodatkową opłatą. Wyprowadzanie zwierzęcia na teren hotelowy jest zabronione. Również zabronione jest wprowadzanie zwierząt do pomieszczeń ogólnych. Zwierzęta powinny przebywać w stosownych kojcach, klatkach.

13. Wszelkie nieprawidłowości, dostrzeżone uszkodzenia Gość hotelowy winien natychmiast zgłosić w recepcji hotelowej.

14. W pomieszczeniach poza pokojem gościnnym spożywanie napojów alkoholowych nie zakupionych w hotelu jest zabronione.

15. Parking na terenie hotelu jest niestrzeżony, bezpłatny. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę pojazdu należącego do Gościa hotelowego. W okresie zimowym hotel odpowiada za odśnieżanie dróg komunikacyjnych parkingu.

16. Za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gości hotelowych, hotel odpowiada na zasadach określonych w art. 846-852 kodeksu cywilnego. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

17. W hotelu prowadzony jest depozyt, rzeczy wartościowe i większe sumy pieniężne Gość hotelowy winien składać do depozytu hotelowego bezpłatnie.

18. Sprzątanie pokoi mieszkalnych odbywa się w godzinach od 10:00 do 14:00. Uprasza się zatem Gości o umożliwienie sprzątnięcia.

19. Wszelki sprzęt rekreacyjny, AV będący w salach ogólnych obsługiwany jest przez pracowników hotelu. Chęć skorzystania Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji. Dzieci mogą korzystać pod opieką rodziców.

20. Przedmioty pozostawione przez gościa w pokoju mieszkalnym po opuszczeniu hotelu, zostaną odesłane przez hotel na koszt Gościa hotelowego na wskazany przez Gościa adres. W przypadku braku wskazania przez Gościa hotelowego adresu, na który mają być odesłane pozostawione przedmioty lub w przypadku braku osobistego odbioru tych rzeczy przez Gościa hotelowego, hotel postąpi z tymi rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych.

21. Chodzenie w butach narciarskich po hotelu jest zabronione, za wyjątkiem holu recepcji.

22. Sprzęt sportowy jak narty, rowery inne należy przechowywać w miejscu wskazanym przez obsługę hotelu.

23. Na życzenie Gości hotelowych, hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

• udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
• budzenie o wyznaczonej porze,
• zamawianie taxi,
• zamawianie imprez dostępnych dla turystów.

24. Wszelkie spory związane z realizacją świadczeń i opłata z tytułu pobytu Klientów w Hotelu strony starają się załatwić w sposób polubowny a w razie braku porozumienia sprawę rozstrzyga Sąd właściwy miejscowo dla Hotelu.


Oferty specjalne

Sprawdź aktualne pakiety pobytowe i inne promocje

Newsletter

Dowiaduj się o promocjach i ofertach specjalnych jako #1

Dołącz do naszej listy newsletterowej aby raz w miesiacu otrzymywać informację o najświeższych promocjach, pakietach pobytowych i ofertach specjalnych:

Nasi partnerzy